призмын цементийн уурхайн мастер дахь ажлын байрны сул орон тоо