синолинклохоос алтыг үр дүнтэй ажлын шаврын ордын боловсруулалт